NFORMACJA

dotycząca ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Jubilatka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jubilatka informuje, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*, które stosowane jest od 25 maja 2018 r., oraz z Uchwałą nr 13 Zarządu Spółdzielni z dnia 23 maja 2018 r. został wyznaczony w Spółdzielni inspektor ochrony danych.

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, osób zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, kontrahentów, uczestników przetargów, licytacji albo konkursów ofert, nadawców korespondencji, pracowników i współpracowników, wierzycieli, osób dokonujących płatności należności w kasie Spółdzielni zgodnie

z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. * oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Jubilatka.

Informacja wynikająca z obowiązku administratora,

o którym mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. *

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, osób zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, kontrahentów, uczestników przetargów, nadawców korespondencji, pracowników i współpracowników, wierzycieli, osób dokonujących płatności należności w kasie Spółdzielni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Jubialtka, z siedzibą w Makowie Mazowieckim, pod adresem: ul. Mickiewicza 25, 06-200 Maków Mazowiecki, numer telefonu: 29 717-07-29, adres e-mail: sekretariat@smjubilatka.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Spółdzielni Mieszkaniowej Jubilatka: Imię Nazwisko , pokój nr 999 w budynku pod adresem: ul. Mickiewicza 25, 06-200 Maków Mazowiecki, numer telefonu: 123-456-789  wew. 999, adres e-mail: sekretariat@smjubilatka.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) zarządzania nieruchomościami w części przypadającej na lokal, do którego przysługuje prawo do lokalu, w tym związanym ze sprawami członkowsko-mieszkaniowymi, nawiązywaniem kontaktu (w tym usuwania awarii, przeprowadzania przeglądów,okresowych kontroli, konserwacji lub remontów w lokalu), wysyłaniem korespondencji pod wskazany adres, korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta, utrzymywaniem nieruchomości w należytym stanie;

2) wykonania usług lokatorskich;

3) przeprowadzenia przetargów, licytacji albo konkursów ofert,

4) dochodzenia roszczeń, realizacji roszczeń wierzycieli;

5) zabezpieczenia majątku Spółdzielni (monitoring wizyjny kasy Spółdzielni);

6) realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy i stosunków cywilnoprawnych;

7) realizacji innych obowiązków statutowych Spółdzielni oraz wynikających z ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także innych przepisów prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*, w zakresie operacji wykonywanych na danych osobowych, t.j.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywania, zmienianie, udostępnienie, usuwanie, w sposób: konwencjonalny (w formie papierowej) lub w systemie informatycznym.

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; lub

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także

3) przenoszenia danych;

4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych kontaktowych jest dobrowolne, a innych danych osobowych może być obowiązkowe (na podstawie przepisów prawa lub umowy, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) albo dobrowolne.

* – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.)